Årsstämmor

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas av årsstämman som är Bergs Timbers högsta beslutande organ. Årsstämman i Bergs Timber hålls senast sex månader efter det brutna räkenskapsårets utgång i augusti månad. Normalt i januari månad året därpå i Målilla. När och var årsstämman kommer att hållas offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Kallelsen till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman.

På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i centrala ärenden, såsom utdelning, förändringar i bolagsordningen, val av revisorer, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelse och revisorer, beslut av ny styrelse och styrelseordförande fram till och med nästa årsstämma.