Hållbara investeringar

Bergs Timber vill hjälpa människor att leva hållbart genom att ta till vara skogens förädlade råvara.

Vi är stolta över vårt fossilfria utgångsmaterial och våra fossilfria produkter. Vi är också stolta över att våra anläggningar värms upp av restprodukterna bark och sågspån. Men vi vet att vi kan göra mer och vi arbetar för att minska våra transporter och öka vår användning av förnybart bränsle.

Vår produktion är i huvudsak på landsbygden. På så vis bidrar vi till ett hållbart samhälle i Sverige, Lettland och Estland där hela landet får leva.

Den svenska skogen och skogsprodukterna binder lika mycket koldioxid som vi tillsammans släpper ut från våra transporter, bostäder och jordbruket. När vi avverkar, avverkar vi ”räntan” i skogen och naggar inte på kapitalet som binder koldioxiden. Så är det även i Estland och Lettland, vilket gör att mängden bundet kol ökar. I ett hållbart skogsbruk återbeskogas också den skog som avverkas genom sådd eller plantering. Skogen fungerar som en kolsänka och hjälper till att hålla koldioxidtillskottet till atmosfären i schack. 

Den biologiska mångfalden i skogsbruket är viktig för att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar utveckling och miljöbalans. Det finns lagar och regler som skogsägare måste följa, men många gör mer än så för naturen och miljön. Många är certifierade enligt FSC® C106624 eller PEFC™. Vi följer kraven och intentionerna från PEFC och FSC. Här hittar du våra certifikat.

Hållbara investeringar görs genom att minska exponering mot det fossila och styra om kapitalet till bolag som bidrar till lösningar på klimatfrågan. Bergs Timber binder koldioxid i träprodukter och bidrar därmed till bioekonomi där människor och miljö står i fokus. Vi tror på hållbara investeringar och är ett företag som kommer med lösningar.