Gallring

Gallring är den första åtgärden som skapar en intäkt i ditt skogsbruk. En gallring betalar i regel den tidigare utförda röjningsåtgärden och kan dessutom vid goda virkespriser ge ytterligare ett överskott. Vid den första gallringen fortsätter den kvalitetsdaning av beståndet som grundlades vid röjningen, åtgärder som tillsammans skall skapa framtida virkesvärden. En gallring utförd av vår råvaruorganisation sätter alltid kvaliteten i första hand, där vi utifrån varje enskilt fall ger råd om hur gallringen bör utföras, men slutligen alltid utifrån skogsägarens önskemål.

En gallring utförd i rätt tid minskar också skaderisken genom att det skapas ett bestånd med större motståndskraft mot snö och stormar bl a genom att man i gallringen försöker uppnå ett så jämt krontak som möjligt. Detta innebär att träden i beståndet efter gallringen skall vara lika långa, något som försvårar för vinden att slita sönder beståndet vid stormangrepp.

Vi förbrukar både normaltimmer och klentimmer i våra egna industrier, massavedssortiment och övriga sågbara sortiment har vi god avsättning för till de slutförbrukande industrierna. Detta tillsammans garanterar dig ett bra rotnetto från gallringen.

Liksom i slutavverkning samarbetar vi med professionella, lokala entreprenörer med moderna maskiner lämpliga att klara av både klen förstagallring och grövre andra- eller sistagallring. När det gäller maskinval vid gallring är vi alltid lyhörda för skogsägarens önskemål om vilken maskintyp som önskas, samtidigt som vi ger råd om vad vi anser är lämplig maskintyp i det aktuella beståndet.

Vid all avverkning ingår naturhänsyn som en bärande del. Bergs Timber Production AB är
FSC ® C106624 och PEFC™-certifierade vilket också våra entreprenörer är. Detta innebär att det finns goda kunskaper bland vår personal och våra entreprenörer om hur höga naturvärden skall bevaras.