Biobränsle

Genom att ersätta fossila bränslen med biobränslen bidrar du till ett bättre klimat. Avverkningsrester och rötved som ligger kvar efter slutavverkningen blir biobränsle. Biobränslet ger dig ytterligare in intäkt i ditt skogsbruk samt förenklar och underlättar den kommande föryngringen.

Vår råvaruorganisation jobbar aktivt med att öka uttaget av skogsbränsle från koncernens och våra leverantörers skogsfastigheter. De skogsbränslesortiment som är aktuella är GROT, avverkningsrester i form av Grenar Och Toppar och bränsleved, dvs råvara som kvalitetsmässigt inte klarar kraven som sågtimmer eller massaved.

Med skogsbränslet får du som skogsägare ytterligare en intäkt i ditt skogsbruk. Skogsbränslet som genereras i vår verksamhet kan försäljningsmässigt läggas ihop med de biprodukter som erhålls vid dde egna sågverksanläggningarna. Detta innebär att vi som stor aktör kan framförhandla goda affärsvillkor som givetvis kommer dig tillgoda vid en affär med oss.

Grotuttag sker på gran- och lövdominerade marker, på rena tallmarker skall grotuttag undvikas då riset gör bättre nytta som gödsel på den normalt näringsfattiga tallmarken samt att koncentrationen av ris är sämre vilket medför sämre ekonomi.

Våra duktiga virkesinköpare bränsleanpassar avverkningen redan vid planeringen i fält, detta innebär att träden fälls så att grenar och toppar hamnar i väl sammanhållna högar vid sidan om körstråket. Att bränsleanpassa avverkningen är av största vikt för att kunna erhålla så stor mängd flis i förhållande till avverkad volym skog.