Återväxt efter avverkning

När du har avverkat ditt välskötta slutavverkningsbestånd är det så dags att ge nästa generation av skog bästa möjliga förutsättning för en bra start. Där måste ett antal åtgärder samarbeta i ett biologiskt samspel. Det är av yttersta vikt att man använder rätt metoder vid återväxtarbetet som t. ex. val av markberedningsmetod och rätt föryngringsmaterial.

Markberedning

Syftet med markberedning är att skapa en så optimal växtplats för plantan som möjligt, oavsett om du sår, planterar eller förlitar dig på självsådd från fröträd så ska förutsättningarna vara de bästa för kommande skogsplantering.

Beroende på ståndort och markens förutsättningar kan valet av markberedningsmetod skilja sig åt.

Genom markberedning skapas en bra växtmiljö för plantan då konkurrensen från omgivande vegetation minskas och genom att mineraljorden blottläggs erhålls en högre marktemperatur vilket tillsammans skapar god förutsättning för en bra start för plantan. Markberedningen minskar också risken för snytbaggeangrepp eftersom den har svårt att finna skydd i närheten av plantan. Var skyddsmöjligheterna finns påverkar därför var snytbaggarna uppehåller sig och därmed vilka plantor som angrips. Dessa skyddsmöjligheter försvinner ofta vid markberedning.

Markberedning är således helt nödvändig för en lyckad föryngring.

Skogsplantering

Plantering är normalt det säkraste sättet att få ny skog efter genomförd avverkning. För att få en bra föryngring bör först en markberedning ske. Då skapas bra förutsättningar för en snabb etablering av den nya skogen. På bättre marker är detta särskilt viktigt då annars konkurrensen från övrig vegetation kan påverka föryngringen negativt.

Att välja rätt trädslag och planttyp är också mycket viktigt för en lyckad föryngring. Det är inte alls säkert att samma trädslag skall planteras som trädslagssammansättningen var i den skog som stod där tidigare. Det kan i vissa fall faktiskt vara bättre att helt eller delvis ersätta det tidigare trädslaget med ett annat. Det finns t. ex. i varje bestånd backiga och torra partier där tall passar bättre och bördiga fuktiga partier där granen eller löv är att föredra. För att få ett bra framtida bestånd är det viktigt att utnyttja dessa variationer vid val av trädslag. Val av planttyp är också beroende av beståndets förutsättningar där det till exempel är att föredra en kraftigare planta vid risk för konkurrens från övrig vegetation och snytbaggeangrepp.

Sammanfattningsvis gäller det för att lyckas med planteringen att välja plantering av rätt planttyp, trädslag och tidpunkt med hänsyn till respektive objekts förutsättningar och inte minst att markberedning är gjord.

Plantering kan också ske under fröträd som komplement till den insåning som sker från dessa och på så sätt säkerställa föryngring. Kom ihåg att markbereda även i detta fall. Sådd kan också vara ett alternativ och komplement till det naturliga fröet under fröträdsställning. Man får därigenom en blandning av växtplatsens naturliga frömaterial med t. ex. ett mera förädlat material.

Vänd dig till vår råvaruorganisation när du behöver hjälp med återväxten av din skog. Tillsammans med dig skapar vi den bästa förutsättningen för varje enskilt bestånd.

Vid markberedning samarbetar vi med ortens lokala entreprenörer. Plantor köper vi från välkända leverantörer med egen odling och forskning inom området. Detta gör att vi alltid kan erbjuda marknaden bästa plantmaterial.