Miljövänligt byggmaterial 
för en hållbar utveckling

Det finns mycket som ur hållbarhetssynpunkt talar för ökad användning av trä som byggmaterial. Fotosyntesen skapar det ENDA förnybara konstruktionsmaterial via har – biomassa från naturens eget kretslopp.

Att jämföra med ett kretslopp med återanvändning och återvinning där de metoder vi har är att SPARA på ändliga resurser.

Förnyelsebar råvara

Vår råvara innebär att vi har ett bra utgångsläge i vårt miljöarbete. Trä är en förnyelsebar råvara som ingår i naturens eget kretslopp. Det är framtidens byggmaterial, inte minst utifrån miljöhänsyn och energianvändning. Den skog som avverkas för att bli sågade trävaror återbeskogas genom plantering och självsådd. Den biologiska mångfalden i skogsbruket är viktig för att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar utveckling och miljöbalans.

 

Träbyggnadsprogram

Ett flertal länder såsom Sverige, Storbritannien, Tyskland, Holland, Norge med flera har antagit nationella träbyggnadsprogram för att öka användningen av trä i byggande.

Skogens betydelse för koldioxidbalansen

Träden tar upp stora mängder koldioxid ur luften. Med solens energi och fotosyntesen omvandlas koldioxiden till syre och kolhydrater. Kolhydraterna blir byggstenar för trädens tillväxt och på så sätt lagras kol i den växande skogen. Avverkat virke blir till trä- och pappersprodukter, men också biobränslen som kan ersätta olja och kol. Det lagrade kolet finns kvar i produkterna. Särskilt trähus är viktiga eftersom de binder kol under lång tid. När produkterna till slut bränns eller förmultnar frigörs koldioxid som tas upp av träden och återförs till kretsloppet. Den årliga avverkningen i Sverige är mindre än tillväxten och därför ökar mängden bundet kol från år till år. Skogen hjälper till att hålla koldioxidtillskottet till atmosfären i schack. (www.skogsindustrierna.se)